فارسی دوم مبحث خرس کوچولوراه سلامتی ستاره

حجم فایل : 4.0 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 21
بنام خدا فارسی دوم دبستان
مبحث: خرس کوچولو/راه سلامتی/ستاره با افزودن (بی) به کدام کلمه ی زیر می توان ترکیب با معنایی درست کرد؟

1)قشنگ 2)درست 3)نگاه 4)هدف تست1 مخالف کلمه ی (با ارزش) کدام است؟

1)بی ارزش 2)بی سلیقه 3)بی اهمیت 4)بی حوصله تست2 علامت پایان کدام جمله درست نیست ؟

1)باران بارید. 3)احمد چه کتابی را دوست دارد؟
3)دیروز به پارک رفتم 4)چرا دیروز به مدرسه نیامدی تست3 علامت پایان کدام جمله با بقیه متفاوت است؟

1)من مدرسه را دوست دارم 2)پدر بزرگ کی از سفر می آید
3)آیا میکروب ها موجودات خطرناکی هستند 4)چرا تکلیف را انجام نداده ای تست4 خرس کوچولو در جنگل با کدام حیوان زیر صحبت کرد؟

1)مادر 2)خرگوش 3)بچه فیل 4)شیر تست5 پایان...